1.4.2.5 Адаву

Vakram  (Samisram) -7 + дополнительные тирманам -адаву – 3

Vakram- 1. Silamba:Tam ta rita dina dim dimi ta dina

Vakram- 2. Silamba:Tam tarita dina dim dimi ta dina

Vakram- 3. Silamba:Tan kita ta ti tarikita dimitaka tlongu tlangu tadin gina

Vakram- 4. Silamba:Tan kita ta ti tarikita dimitaka tlongu tlangu tadin gina

Vakram- 5. Silamba:Ta tai taka jom taka tiku taka jom

<< В начало

<< Назад | Далее >>